top of page

Richtlijnen massage bij kanker

Advies massage bij kanker met betrekking tot COVID-19

d.d. 18-06-2020

Dit advies is op basis van de richtlijnen van het RIVM, de beroepsverenigingen en in samenspraak met docenten van het Instituut Massage bij Kanker, de coördinator Netwerk Massage bij Kanker en een hygiëne en infectiepreventie deskundige (op het gebied van Covid-19) tot stand gekomen. Dit advies kan worden veranderd wanneer de situatie rondom COVID-19 wijzigt.

 

Dit document is aanvullend op de “Richtlijnen massage bij kanker met betrekking tot COVID-19” (bijgevoegd bijlag 2).

 

Advies massage bij kanker: het advies is dat per 1 juli mensen met de ziekte kanker, onder bepaalde voorwaarden, gemasseerd mogen worden. Zie hieronder de voorwaarden.

 

Uitgangspunten:

• De masseur heeft zelf geen ziekteverschijnselen;

• De masseur dient zich bewust te zijn en te blijven van de 1,5 meter samenleving;

• De masseur blijft zich houden aan de RIVM-richtlijnen;

• Er zijn voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen.

 

Voorwaarden massage bij kanker m.b.t tot COVID-19

De landelijke besmettingscijfers zijn op dit moment stabiel-laag, na de versoepeling van de maatregelen. Daardoor achten wij het mogelijk, mits de cijfers zo blijven, om mensen met de ziekte kanker ook weer een massage aan te bieden. Echter, er is nog altijd wel een risico. Dus:

1. Naast de vragen die je sowieso moet stellen, vraag aan de cliënt of deze COVID-19 heeft gehad (zie uitleg bij punt 7).

2. Maak bespreekbaar in hoeverre je cliënt het als een risico ervaart om bij jou in de praktijk te komen.

3. Er moet toestemming zijn van een arts of behandelend verpleegkundige voor de massage, wanneer de cliënt medische behandelingen krijgt in de curatieve, palliatieve of terminale fase. Dit geldt ten tijde van de COVID-19. Een arts moet in deze omstandigheden kunnen en mogen bepalen of het risico aanvaardbaar is, gezien de conditie van de cliënt.

4. Bel van tevoren met de cliënt om te overleggen hoe/welke extra beschermingsmaatregelen hij/zij of jijzelf wenselijk vindt.

5. Leg vast in het dossier van de cliënt dat het risico is besproken en aanvaard is door zowel therapeut/masseur als cliënt. Laat (desnoods) tekenen door cliënt.

6. Volg verder alle richtlijnen op die je ook bij andere cliënten volgt (zie bijlage 1 en 2).

 

Massage bij kanker, COVID-19 en bloedstolling

7. Let op: uit steeds meer onderzoeken komt de informatie dat mensen die (al dan niet bewust) COVID-19 gehad hebben mogelijk problemen met bloedstolling hebben (gehad). Gezien embolen (trombose, longembolieën, DVT) en inwendige bloedingen contra-indicaties zijn, is het belangrijk extra aandacht te hebben voor zaken die daar mogelijk op wijzen.

 

bottom of page